poniedziałek, 10 lutego 2014

Lamarkizm, a Darwinizm. Znaczenie teorii Darwina.

1. Lamarck uważał, że zmiany organizmów żywych w trakcie ich rozwoju osobniczego wynikają z dwóch przyczyn:

- z warunków zewnętrznych,

 z warunków wewnętrznych.


Swoją teorię rewolucji wyjaśnił motywując zmienność organizmów dwoma prawami:

- intensywne używanie narządu powoduje jego rozwój i doskonalenie, np. wydłużanie szyi u żyrafy, a nie używanie powoduje jego uwstecznienie i zanik, np. redukcja oczu u kreta,

- wszystkie cechy nabyte w określonych warunkach, w trakcie życia osobniczego dziedziczą się i są przekazywane następnym pokoleniom.


Na podstawie tych przesłanek sformułował teorię powstania gatunków i ich zmienności. Twierdził, że to warunki powodują nowe potrzeby organizmu, a ten starając się je zaspokoić - wytwarza nowe narządy lub usprawnia istniejące.


2. Karol Darwin w swoim dziele "o powstaniu gatunków" przedstawił teorię doboru naturalnego (czyli przeżywanie najsilniejszych osobników).
Swoją teorię oparł na przesłankach: prawo zmienności powszechnej, bezkierunkowej:

- gatunki charakteryzuje duża zmienność,

- prawo olbrzymiej rozrodczości organizmów:

głosi ono, że organizmy mnożą się w postępie geometrycznym.
Ograniczone z natury terytorium i ilości pożywienia oraz ogromna konkurencja o nie - sprawia, że większość osobników ginie,

- prawo walki o byt (prawo doboru naturalnego),

- prawo dziedziczenia: osobniki, które przeżyły przekazują korzystne cechy przystosowawcze swojemu potomstwu,

- prawo doboru naturalnego (powiązane z walką o byt).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W razie pytań proszę śmiało pytać w komentarzach, poprzez wiadomość email ( Damian45100@gmail.com ) lub wykorzystując do tego celu formularz kontaktowy znajdujący się po prawej stronie pod archiwum bloga.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pozdrawiam.


sobota, 8 lutego 2014

Charakterystyka populacji. Rozrodczość, śmiertelność i struktura wiekowa.

1. Populacja biologiczna: grupa osobników tego samego gatunku, zasiedlających dany teren w określonym czasie i wzajemnie na siebie wpływających.


2. Cechy populacji:

- liczebność,
- zagęszczenie,
- rozmieszczenie,
- rozrodczość,
- śmiertelność.


3. Liczebność - liczba osobników populacji zasiedlających dany obszar. Zmiany liczebności zależą od różnorodności, śmiertelności, emigracji.


4. Zagęszczanie - liczba osobników przypadająca na jednostkę powierzchni.


5. Rozmieszczenie - przestrzenny rozkład osobników na terenie zajmowanym przez populację. W przyrodzie występują trzy typy rozmieszczenia:

a) równomierne,

b) losowe,

c) skupiskowe.


6. Rozrodczość - zdolność populacji do wydawania potomstwa.


7. Śmiertelność - liczba osobników umierających w populacji w danym czasie.


8. Przyczyny śmiertelności:

- brak pokarmu,
- działanie drapieżników,
- starość,
- choroby,
- oddziaływania innych populacji,
- czynniki,
- negatywna działalność człowieka, prowadząca do np. skażenia środowiska.


9. Populację dzielimy na:

a) rozwijającą się,

b) wymierającą,

c) ustabilizowaną.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Temat następnego wpisu:
Lamarkizm, a Darwinizm. Znaczenie teorii Darwina.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W razie pytań proszę śmiało pytać w komentarzach, poprzez wiadomość email ( Damian45100@gmail.com ) lub wykorzystując do tego celu formularz kontaktowy znajdujący się po prawej stronie pod archiwum bloga.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Pozdrawiam.


piątek, 7 lutego 2014

Smog. Zanieczyszczenia litosfery. Rodzaje zanieczyszczeń. Definicja zanieczyszczeń.

1. Zanieczyszczenia - to różnego rodzaju substancje, które dostają się do środowiska ze źródeł naturalnych (pyły wulkaniczne) lub na skutek działalności człowieka.


2. Rodzaje zanieczyszczeń:

- gazowe,
- pyłowe.3. Smog - to rodzaj zanieczyszczenia powietrza, który jest mieszaniną zanieczyszczeń pyłowych i gazowych.
Powstaje w uprzemysłowionych miastach i wygląda jak gęsta mgła:

- smog typu Londyńskiego (mgła przemysłowa) : powstaje gdy powietrze zanieczyszczone jest głównie dwutlenkiem siarki i węgla. Wywołuje podrażnienia, oparzenia układu oddechowego, zachorowania, a nawet śmierć,

- smog typu Los Angeles (fotochemiczny) : powstaje w warunkach klimatu gorącego pod wpływem nagromadzenia dużej ilości tlenku azotu, węgla. Pod wpływem promieniowania słonecznego, substancje te reagują ze sobą tworząc ozon przyziemny, który uszkadza chlorofil - co uniemożliwia zachodzenie procesu fotosyntezy.4. Przyczyny zanieczyszczeń powietrza:

a) transport:

- węgiel (CO),
- dwutlenek siarki (SO2),
- tlenki azotu

b) przemysł:

- rolnictwo (stosowanie różnych chemikaliów),
- wylesianie5. Sposoby ograniczenia zanieczyszczeń powietrza:
- stosowanie filtrów,
- stosowanie katalizatorów w samochodach,
- stosowanie benzyny bezołowiowej,
- utrzymywanie pojazdów w dobrym stanie technicznym,
- rozwijanie transportu rowerowego,
- zazielenianie terenów miejskich,
- stosowanie odnawialnych źródeł energii.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Temat następnego wpisu:
Charakterystyka populacji. Rozrodczość, śmiertelność i struktura wiekowa.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W razie pytań proszę śmiało pytać w komentarzach, poprzez wiadomość email ( Damian45100@gmail.com ) lub wykorzystując do tego celu formularz kontaktowy znajdujący się po prawej stronie pod archiwum bloga.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pozdrawiam.


czwartek, 6 lutego 2014

Podstawowe źródła i skutki zanieczyszczeń litosfery.

1. Zanieczyszczenia gleb to substancje, które występują w glebach w ilościach przekraczających ich naturalny poziom.


2. Źródła zanieczyszczeń gleb:

a) przemysł:

- odpady,
- pyły,
- sól,
- tlenki siarki i azotu,
- metale ciężkie, np. rtęć, ołów,

b) rolnictwo:

- środki ochrony roślin (pestycydy),
- nadmiar nawozów sztucznych,
- ścieki z ferm hodowlanych,

c) transport:

- spaliny (ołów, tlenek węgla, dwutlenek węgla),
- pyły.


3. Erozja - jest to proces niszczenia powierzchni skorupy ziemskiej, wywołany przez wiatr, wodę i lodowce.


4. Skutki zakwaszeń:
do gleby dostają się zanieczyszczenia z powietrza i wód śródlądowych. Część z nich opada na glebę jako kwaśne deszcze, inne w postaci suchego opadu.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Temat następnego wpisu:
Smog. Zanieczyszczenia litosfery. Rodzaje zanieczyszczeń. Definicja zanieczyszczeń.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W razie pytań proszę śmiało pytać w komentarzach, poprzez wiadomość email ( Damian45100@gmail.com ) lub wykorzystując do tego celu formularz kontaktowy znajdujący się po prawej stronie pod archiwum bloga.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pozdrawiam.

środa, 5 lutego 2014

Podstawowe źródła i skutki zanieczyszczeń hydrosfery.

1. Zanieczyszczenia wód to substancje i mikro organizmy występujące w wodach w ilościach przekraczających ich naturalny udział.


2. Parametry oceny jakości wód:

a) fizyczno - chemiczny:

- zasolenie,
- zakwaszenie,
- temperatura,
- natlenienie,

b) biologiczny:

-skład gatunkowy roślin,
-skład gatunkowy zwierząt.


3. Klasyfikacja czystości wód.

Klasa 1 - woda bardzo dobrej jakości, nadająca się do picia.

Klasa 2 - woda dobrej jakości, nadająca się do picia dla zwierząt hodowlanych oraz celów rekreacyjnych,

Klasa 3 - woda nadająca się do picia po oczyszczeniu, przeznaczona do nawadniania terenów rolniczych i ogrodniczych

Klasa 4 - woda niezadowalającej jakości, nadająca się do picia po oczyszczeniu,

Klasa 5 - woda złej jakości, która nie podlega oczyszczeniu i nie nadaje się do picia.


4. Rodzaje zanieczyszczeń:

a) naturalne,
b) antropogeniczne.


5. Skutki zanieczyszczeń wód:

- skażenie wód metalami ciężkimi (ołowiem, rtęcią) stosowanymi w przemyśle,
- zasolenie wód śródlądowych, do którego przyczyniają się słone wody z kopalni wędla.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Temat następnego wpisu:
Podstawowe źródła i skutki zanieczyszczeń litosfery.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W razie pytań proszę śmiało pytać w komentarzach, poprzez wiadomość email ( Damian45100@gmail.com ) lub wykorzystując do tego celu formularz kontaktowy znajdujący się po prawej stronie pod archiwum bloga.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pozdrawiam.

wtorek, 4 lutego 2014

Poglądy dotyczące powstania życia na ziemi.

1. Poglądy dotyczące powstania życia na ziemi:

a) hipoteza samorództwa - życie powstaje ciągle z martwej materii,

b) hipoteza kreacjonistyczna - cały świat stworzony jest przez Boga, zwolennikami tej hipotezy byli Karol Linneusz (1707-1778) i G.Cuvier (1769-1832),

c) hipoteza panspermii - życie przybyło na ziemię z kosmosu,

d) ostatnia teoria ewolucji.


2. Biogeneza - to samorzutne powstanie materii żywej z materii martwej w toku ewolucji chemicznej.


3. Współczesne poglądy powstania życia na ziemi:

a) teoria Oparina - radziecki uczony zakładał funkcjonowanie praatmosfery i praoceanu.
Ewolucja chemiczna - zwrócił on uwagę, że w praoceanie z polimerów białek i kwasów nukleinowych ukształtowały się układy nadcząsteczkowe (koloidalne struktury przypominające krople), tzw. koacerwaty.
Twierdził on, że koacerwaty wykazały cechy istot żywych,

b) koncepcja S. W. Foxa (1958) - kształtowanie się mikrosfer,

c) koncepcja H. J. Muller (1929) - początkami życia w praoceanie była ogromna cząsteczka nukleotydu (genu) zdolna do samo stworzenia i kodowania białek,

d) koncepcja M. Eigen (1971) - hipercyle,

e) obecnie przyjmuje się, że ewolucja przebiegała w trzech etapach:

I) ewolucja chemiczna - tworzenie z materii nieorganicznej związków organicznych,

II) ewolucja molekularna - tworzenie podstawowych mechanizmów molekularnych, np. replikacji DNA,

III) ewolucja biologiczna - tworząca do dziś w początku, której powstała pierwsza pierwotna forma życia (prakomórka)*


* Zakłada się, że pierwszy organizm był jednokomórkowy, należał do heterotrofów, oddychał beztlenowo i miał zdolność samoodtwarzania się. W dalszej kolejności rozwinęły się dwa typy organizmów jednokomórkowych:

1. prokariota (bezjądrowe)

2. eukariota (jądrowe).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Temat następnego wpisu:
Podstawowe źródła i skutki zanieczyszczeń hydrosfery.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W razie pytań proszę śmiało pytać w komentarzach, poprzez wiadomość email ( Damian45100@gmail.com ) lub wykorzystując do tego celu formularz kontaktowy znajdujący się po prawej stronie pod archiwum bloga.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pozdrawiam.

niedziela, 2 lutego 2014

Ważna informacja.

Witam.
Chciałbym Was poinformować, że w poniedziałek wyjątkowo nie pojawi się nowy wpis na blogu ze względu na to, iż jeden z niewielu moich czytelników ;-) poprosił mnie o pomoc w rozwiązaniu kilkudziesięciu zadań, gdyż biologia dosyć ciężko mu idzie.
W związku z tym nie będę miał czasu na napisanie niczego nowego.
Nad rozwiązaniem tych zadań trzeba troszkę posiedzieć, a poza tym sam się uczę więc "zmuszony" jestem nadrabiać.
Podsumowując następny wpis pojawi się we wtorek, a maksymalnie w środę.
----------------------
PS. to, że nic nie będzie się działo na blogu - nie oznacza, że o nim zapomniałem, a zatem jeśli ktoś będzie miał do mnie jakąś ważną sprawę to bardzo proszę o kontakt poprzez emaila lub formularz kontaktowy znajdujący się po prawej stronie pod archiwum bloga, a z pewnością się odezwę najszybciej jak się da.
Pozdrawiam.