poniedziałek, 10 lutego 2014

Lamarkizm, a Darwinizm. Znaczenie teorii Darwina.

1. Lamarck uważał, że zmiany organizmów żywych w trakcie ich rozwoju osobniczego wynikają z dwóch przyczyn:

- z warunków zewnętrznych,

 z warunków wewnętrznych.


Swoją teorię rewolucji wyjaśnił motywując zmienność organizmów dwoma prawami:

- intensywne używanie narządu powoduje jego rozwój i doskonalenie, np. wydłużanie szyi u żyrafy, a nie używanie powoduje jego uwstecznienie i zanik, np. redukcja oczu u kreta,

- wszystkie cechy nabyte w określonych warunkach, w trakcie życia osobniczego dziedziczą się i są przekazywane następnym pokoleniom.


Na podstawie tych przesłanek sformułował teorię powstania gatunków i ich zmienności. Twierdził, że to warunki powodują nowe potrzeby organizmu, a ten starając się je zaspokoić - wytwarza nowe narządy lub usprawnia istniejące.


2. Karol Darwin w swoim dziele "o powstaniu gatunków" przedstawił teorię doboru naturalnego (czyli przeżywanie najsilniejszych osobników).
Swoją teorię oparł na przesłankach: prawo zmienności powszechnej, bezkierunkowej:

- gatunki charakteryzuje duża zmienność,

- prawo olbrzymiej rozrodczości organizmów:

głosi ono, że organizmy mnożą się w postępie geometrycznym.
Ograniczone z natury terytorium i ilości pożywienia oraz ogromna konkurencja o nie - sprawia, że większość osobników ginie,

- prawo walki o byt (prawo doboru naturalnego),

- prawo dziedziczenia: osobniki, które przeżyły przekazują korzystne cechy przystosowawcze swojemu potomstwu,

- prawo doboru naturalnego (powiązane z walką o byt).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W razie pytań proszę śmiało pytać w komentarzach, poprzez wiadomość email ( Damian45100@gmail.com ) lub wykorzystując do tego celu formularz kontaktowy znajdujący się po prawej stronie pod archiwum bloga.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pozdrawiam.


sobota, 8 lutego 2014

Charakterystyka populacji. Rozrodczość, śmiertelność i struktura wiekowa.

1. Populacja biologiczna: grupa osobników tego samego gatunku, zasiedlających dany teren w określonym czasie i wzajemnie na siebie wpływających.


2. Cechy populacji:

- liczebność,
- zagęszczenie,
- rozmieszczenie,
- rozrodczość,
- śmiertelność.


3. Liczebność - liczba osobników populacji zasiedlających dany obszar. Zmiany liczebności zależą od różnorodności, śmiertelności, emigracji.


4. Zagęszczanie - liczba osobników przypadająca na jednostkę powierzchni.


5. Rozmieszczenie - przestrzenny rozkład osobników na terenie zajmowanym przez populację. W przyrodzie występują trzy typy rozmieszczenia:

a) równomierne,

b) losowe,

c) skupiskowe.


6. Rozrodczość - zdolność populacji do wydawania potomstwa.


7. Śmiertelność - liczba osobników umierających w populacji w danym czasie.


8. Przyczyny śmiertelności:

- brak pokarmu,
- działanie drapieżników,
- starość,
- choroby,
- oddziaływania innych populacji,
- czynniki,
- negatywna działalność człowieka, prowadząca do np. skażenia środowiska.


9. Populację dzielimy na:

a) rozwijającą się,

b) wymierającą,

c) ustabilizowaną.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Temat następnego wpisu:
Lamarkizm, a Darwinizm. Znaczenie teorii Darwina.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W razie pytań proszę śmiało pytać w komentarzach, poprzez wiadomość email ( Damian45100@gmail.com ) lub wykorzystując do tego celu formularz kontaktowy znajdujący się po prawej stronie pod archiwum bloga.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Pozdrawiam.


piątek, 7 lutego 2014

Smog. Zanieczyszczenia litosfery. Rodzaje zanieczyszczeń. Definicja zanieczyszczeń.

1. Zanieczyszczenia - to różnego rodzaju substancje, które dostają się do środowiska ze źródeł naturalnych (pyły wulkaniczne) lub na skutek działalności człowieka.


2. Rodzaje zanieczyszczeń:

- gazowe,
- pyłowe.3. Smog - to rodzaj zanieczyszczenia powietrza, który jest mieszaniną zanieczyszczeń pyłowych i gazowych.
Powstaje w uprzemysłowionych miastach i wygląda jak gęsta mgła:

- smog typu Londyńskiego (mgła przemysłowa) : powstaje gdy powietrze zanieczyszczone jest głównie dwutlenkiem siarki i węgla. Wywołuje podrażnienia, oparzenia układu oddechowego, zachorowania, a nawet śmierć,

- smog typu Los Angeles (fotochemiczny) : powstaje w warunkach klimatu gorącego pod wpływem nagromadzenia dużej ilości tlenku azotu, węgla. Pod wpływem promieniowania słonecznego, substancje te reagują ze sobą tworząc ozon przyziemny, który uszkadza chlorofil - co uniemożliwia zachodzenie procesu fotosyntezy.4. Przyczyny zanieczyszczeń powietrza:

a) transport:

- węgiel (CO),
- dwutlenek siarki (SO2),
- tlenki azotu

b) przemysł:

- rolnictwo (stosowanie różnych chemikaliów),
- wylesianie5. Sposoby ograniczenia zanieczyszczeń powietrza:
- stosowanie filtrów,
- stosowanie katalizatorów w samochodach,
- stosowanie benzyny bezołowiowej,
- utrzymywanie pojazdów w dobrym stanie technicznym,
- rozwijanie transportu rowerowego,
- zazielenianie terenów miejskich,
- stosowanie odnawialnych źródeł energii.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Temat następnego wpisu:
Charakterystyka populacji. Rozrodczość, śmiertelność i struktura wiekowa.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W razie pytań proszę śmiało pytać w komentarzach, poprzez wiadomość email ( Damian45100@gmail.com ) lub wykorzystując do tego celu formularz kontaktowy znajdujący się po prawej stronie pod archiwum bloga.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pozdrawiam.


czwartek, 6 lutego 2014

Podstawowe źródła i skutki zanieczyszczeń litosfery.

1. Zanieczyszczenia gleb to substancje, które występują w glebach w ilościach przekraczających ich naturalny poziom.


2. Źródła zanieczyszczeń gleb:

a) przemysł:

- odpady,
- pyły,
- sól,
- tlenki siarki i azotu,
- metale ciężkie, np. rtęć, ołów,

b) rolnictwo:

- środki ochrony roślin (pestycydy),
- nadmiar nawozów sztucznych,
- ścieki z ferm hodowlanych,

c) transport:

- spaliny (ołów, tlenek węgla, dwutlenek węgla),
- pyły.


3. Erozja - jest to proces niszczenia powierzchni skorupy ziemskiej, wywołany przez wiatr, wodę i lodowce.


4. Skutki zakwaszeń:
do gleby dostają się zanieczyszczenia z powietrza i wód śródlądowych. Część z nich opada na glebę jako kwaśne deszcze, inne w postaci suchego opadu.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Temat następnego wpisu:
Smog. Zanieczyszczenia litosfery. Rodzaje zanieczyszczeń. Definicja zanieczyszczeń.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W razie pytań proszę śmiało pytać w komentarzach, poprzez wiadomość email ( Damian45100@gmail.com ) lub wykorzystując do tego celu formularz kontaktowy znajdujący się po prawej stronie pod archiwum bloga.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pozdrawiam.

środa, 5 lutego 2014

Podstawowe źródła i skutki zanieczyszczeń hydrosfery.

1. Zanieczyszczenia wód to substancje i mikro organizmy występujące w wodach w ilościach przekraczających ich naturalny udział.


2. Parametry oceny jakości wód:

a) fizyczno - chemiczny:

- zasolenie,
- zakwaszenie,
- temperatura,
- natlenienie,

b) biologiczny:

-skład gatunkowy roślin,
-skład gatunkowy zwierząt.


3. Klasyfikacja czystości wód.

Klasa 1 - woda bardzo dobrej jakości, nadająca się do picia.

Klasa 2 - woda dobrej jakości, nadająca się do picia dla zwierząt hodowlanych oraz celów rekreacyjnych,

Klasa 3 - woda nadająca się do picia po oczyszczeniu, przeznaczona do nawadniania terenów rolniczych i ogrodniczych

Klasa 4 - woda niezadowalającej jakości, nadająca się do picia po oczyszczeniu,

Klasa 5 - woda złej jakości, która nie podlega oczyszczeniu i nie nadaje się do picia.


4. Rodzaje zanieczyszczeń:

a) naturalne,
b) antropogeniczne.


5. Skutki zanieczyszczeń wód:

- skażenie wód metalami ciężkimi (ołowiem, rtęcią) stosowanymi w przemyśle,
- zasolenie wód śródlądowych, do którego przyczyniają się słone wody z kopalni wędla.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Temat następnego wpisu:
Podstawowe źródła i skutki zanieczyszczeń litosfery.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W razie pytań proszę śmiało pytać w komentarzach, poprzez wiadomość email ( Damian45100@gmail.com ) lub wykorzystując do tego celu formularz kontaktowy znajdujący się po prawej stronie pod archiwum bloga.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pozdrawiam.

wtorek, 4 lutego 2014

Poglądy dotyczące powstania życia na ziemi.

1. Poglądy dotyczące powstania życia na ziemi:

a) hipoteza samorództwa - życie powstaje ciągle z martwej materii,

b) hipoteza kreacjonistyczna - cały świat stworzony jest przez Boga, zwolennikami tej hipotezy byli Karol Linneusz (1707-1778) i G.Cuvier (1769-1832),

c) hipoteza panspermii - życie przybyło na ziemię z kosmosu,

d) ostatnia teoria ewolucji.


2. Biogeneza - to samorzutne powstanie materii żywej z materii martwej w toku ewolucji chemicznej.


3. Współczesne poglądy powstania życia na ziemi:

a) teoria Oparina - radziecki uczony zakładał funkcjonowanie praatmosfery i praoceanu.
Ewolucja chemiczna - zwrócił on uwagę, że w praoceanie z polimerów białek i kwasów nukleinowych ukształtowały się układy nadcząsteczkowe (koloidalne struktury przypominające krople), tzw. koacerwaty.
Twierdził on, że koacerwaty wykazały cechy istot żywych,

b) koncepcja S. W. Foxa (1958) - kształtowanie się mikrosfer,

c) koncepcja H. J. Muller (1929) - początkami życia w praoceanie była ogromna cząsteczka nukleotydu (genu) zdolna do samo stworzenia i kodowania białek,

d) koncepcja M. Eigen (1971) - hipercyle,

e) obecnie przyjmuje się, że ewolucja przebiegała w trzech etapach:

I) ewolucja chemiczna - tworzenie z materii nieorganicznej związków organicznych,

II) ewolucja molekularna - tworzenie podstawowych mechanizmów molekularnych, np. replikacji DNA,

III) ewolucja biologiczna - tworząca do dziś w początku, której powstała pierwsza pierwotna forma życia (prakomórka)*


* Zakłada się, że pierwszy organizm był jednokomórkowy, należał do heterotrofów, oddychał beztlenowo i miał zdolność samoodtwarzania się. W dalszej kolejności rozwinęły się dwa typy organizmów jednokomórkowych:

1. prokariota (bezjądrowe)

2. eukariota (jądrowe).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Temat następnego wpisu:
Podstawowe źródła i skutki zanieczyszczeń hydrosfery.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W razie pytań proszę śmiało pytać w komentarzach, poprzez wiadomość email ( Damian45100@gmail.com ) lub wykorzystując do tego celu formularz kontaktowy znajdujący się po prawej stronie pod archiwum bloga.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pozdrawiam.

niedziela, 2 lutego 2014

Ważna informacja.

Witam.
Chciałbym Was poinformować, że w poniedziałek wyjątkowo nie pojawi się nowy wpis na blogu ze względu na to, iż jeden z niewielu moich czytelników ;-) poprosił mnie o pomoc w rozwiązaniu kilkudziesięciu zadań, gdyż biologia dosyć ciężko mu idzie.
W związku z tym nie będę miał czasu na napisanie niczego nowego.
Nad rozwiązaniem tych zadań trzeba troszkę posiedzieć, a poza tym sam się uczę więc "zmuszony" jestem nadrabiać.
Podsumowując następny wpis pojawi się we wtorek, a maksymalnie w środę.
----------------------
PS. to, że nic nie będzie się działo na blogu - nie oznacza, że o nim zapomniałem, a zatem jeśli ktoś będzie miał do mnie jakąś ważną sprawę to bardzo proszę o kontakt poprzez emaila lub formularz kontaktowy znajdujący się po prawej stronie pod archiwum bloga, a z pewnością się odezwę najszybciej jak się da.
Pozdrawiam.

piątek, 31 stycznia 2014

Rodzaje i źródła zmienności w przyrodzie.

1. Zmienność to zjawisko występowania wszelkich różnic między osobnikami należącymi do jednej populacji lub gatunku. Efektem jej jest brak osobników identycznych fenotypowo.


2. Podział zmienności:


3. Zmienność fluktuacyjna (środowiskowa) - jest wynikiem oddziaływania warunków zewnętrznych i środowiska na efekty genów. Można się o nich przekonać obserwując, np. dwa osobniki o identycznym genotypie, umieszczone w różnych warunkach.
Cechy powstałe pod wpływem środowiska nie dziedziczą się.
W zależności od różnych warunków: glebowych, nawozowych, klimatycznych, świetlnych organizm będzie wykazywał zróżnicowanie fenotypowe. Przykłady:

- morfologiczne zróżnicowanie liści strzałki wodnej (liście podwodne, nadwodne, nawodne),

- polimorfizm robotnic i królowej pszczół.


4. Zmienność rekombinacyjna - jest to następstwo zjawiska rekombinacji genów, zachodzącej u organizmów rozmnażających się płciowo.
Rekombinacja może powstać w wyniku:

- losowego łączenia się gamet przy powstaniu organizmów diploidalnych,

- losowego rozchodzenia się chromosomów w czasie mejozy,

- crossing over (wymiana odcinków chromatyd chromosomów homologicznych):

W procesie rekombinacji powstają u osobników potomnych nowe kombinacje już istniejących genów, a nie nowe geny.


5. Zmienność mutacyjna - jest to zmienność powstała w wyniku zaistniałej mutacji. Stanowi warunek ewoluowania świata.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Temat następnego wpisu:
Poglądy dotyczące powstania życia na ziemi.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W razie pytań, proszę śmiało pytać w komentarzach lub poprzez wiadomość email.
Damian45100@gmail.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pozdrawiam.


czwartek, 30 stycznia 2014

Mutacja - powstawanie i rodzaje.

1. Mutacja - jest to jakakolwiek trwała zmiana sekwencji nukleotydowej genomu.
Zmiany te są nagłe, skokowe, bezkierunkowe. Pojawia się organizm zwany mutantem. Nowo powstałe zmiany są przekazywane z pokolenia na pokolenie.


2. Rodzaje mutacji:
a) ze względu na powstanie:
- samorzutne: powstają przy udziale czynników mutagennych (promieniowanie, wysoka temperatura, kwas azotowy),
b) w zależności od rodzajów komórek:
- mutacje somatyczne: zachodzą w komórkach całego organizmu,
- mutacje generatywne: zachodzą w komórkach rozrodczych (mutacja genowa i chromosomowa).


3. Mutacje genowe, punktowe - dotyczą zmian sekwencji nukleotydowej w obrębie genu.


4. Mutacje chromosomowe -  dotyczą zmiany struktury lub liczby chromosomów:
a) strukturalne:
- deficjencja: wypadnięcie odcinka chromosomu,
- duplikacja: podwojenie odcinka chromosomu,
- inwersja: pęka chromosom, odcinek zostaje włączony z powrotem, ale odwrócony o 180 stopni,
- translokacja: pęka chromosom i zostaje dołączony odcinek z niehomologicznego chromosomu,
b) liczbowe:
dotyczą zmiany liczby chromosomów:
- aneuploidy: są to organizmy o zmiennej liczbie chromosomów,
- monosomia,
- euploidy: organizmy o zmiennej liczbie kompletów chromosomów.


5. Znaczenie mutacji:
a) niekorzystne:
- letalne i ograniczające zdolność przeżywania w każdych warunkach środowiska,
- warunkowe letalne: zmniejszają wartość adaptacyjną osobnika tak, że w warunkach mniej korzystnych - będzie ginął,
b) nie wywołują żadnych zmian adaptacyjnych osobnika,
c) korzystne:
zwiększają zdolności adaptacyjne człowieka.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Temat następnego wpisu:
Rodzaje i źródła zmienności w przyrodzie.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W razie pytać, proszę śmiało pytać w komentarzach lub poprzez wiadomość email.
Damian45100@gmail.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pozdrawiam.

środa, 29 stycznia 2014

Drugie prawo Mendla.

Drugie prawo Mendla, czyli prawo niezależnego dziedziczenia cech.


Drugie prawo Mendla mówi o niezależnym dziedziczeniu cech, tzn., że geny każdej pary dziedziczą się niezależnie od siebie - krzyżowanie dwu genowe (segregacja cech).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Temat następnego wpisu:
Mutacja - powstawanie i rodzaje.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W razie pytań, proszę śmiało pytać w komentarzach lub poprzez wiadomość email.
Damian45100@gmail.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pozdrawiam.
wtorek, 28 stycznia 2014

Pierwsze prawo Mendla.

Pierwsze Prawo Mendla, czyli prawo czystości gamet (każda gameta zawiera tylko jeden allel z danej pary alleli).


A - gen barwy czerwonej
a -  gen barwy białej
AA -  homozygota dominująca
aa -  homozygota recesywna
Aa -  heterozygota
Zadanie 1.
Znajdź mieszkańców myszy czarnej i białej, 1 i 2 pokolenia, przy obecności cech dominujących (barwa czarna jest dominująca).

Rozwiązanie:


Zadanie 2.
Brunetka jest w ciąży z brunetem. Czy możliwe jest, aby dziecko miało blond włosy?

Rozwiązanie (odpowiedź):
Może być, jeżeli rodzice są heterozygotami.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Temat następnego wpisu:
Drugie prawo Mendla.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W razie pytań, proszę śmiało pytać w komentarzach lub poprzez wiadomość email.
Damian45100@gmail.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pozdrawiam.


poniedziałek, 27 stycznia 2014

Inżynieria genetyczna - obawy.

Obawy związane z inżynierią genetyczną:

a) największym problemem inżynierii genetycznej jest umieszczenie genu w konkretnym miejscu.
Prowadzi to często do efektów ubocznych, takich jak wyłączenie innego genu,

b) problemy wynikające z używania cząstek infekcyjnych, dlatego używane do przenoszenia DNA wektory - muszą być trwale "rozbrojone",

c) ryzyko związane z manipulacjami genetycznymi, tzn. trwory powstałe w laboratoriach mogą być groźne dla człowieka, dlatego:

- do uzyskania pożądanych substancji, np. insuliny - stosuje się szczepy bakteryjne; zmodyfikowane genetycznie tak, że nie są one zdolne do życia w naturalnych warunkach,

- bardzo dokładnie badane są wytwory inżynierii genetycznej zanim zostaną wyprowadzone z laboratorium, np. nowe odmiany roślin uprawnych,

- rygorystyczne przepisy dotyczące budowy i warunków eksploatacji laboratoriów,

- wprowadzono zakaz wykonywania pewnych badań, a inne są pod szczególnym nadzorem.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Temat następnego wpisu:
Pierwsze prawo Mendla.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W razie pytań proszę śmiało pytać w komentarzach lub poprzez wiadomość e-mail.
Damian45100@gmail.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pozdrawiam.

piątek, 24 stycznia 2014

Znaczenie genetyki.

1. Podstawą do rozwoju inżynierii genetycznej było odkrycie enzymów restrykcyjnych.
Są to grupy endonukleaz, które wykazują dużą specyficzność substratową, tzn. rozpoznają specyficzne, krótkie sekfencje nukleotydowe i przecinają nici DNA w obrębie tej sekfencji.
2. Techniki elektroforetyczne:
pozwalają rozdzielić wszystkie fragmenty, a następnie wyciągnąć dany fragment DNA.
Wprowadzenie takiego DNA do organizmu odbywa się najczęściej przy użyciu wektorów.
3. Wektorami mogą być:

a) plazmidy - niewielkie, koliste cząsteczki DNA, mogące replikować się automatycznie w komórkach,

b) bakteriofagi (wirusy) - techniki transferu materiału genetycznego.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Temat następnego wpisu:
Inżynieria genetyczna - obawy.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W razie pytań proszę śmiało pytać w komentarzach lub poprzez wiadomość e-mail.
Damian45100@gmail.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pozdrawiam.

czwartek, 23 stycznia 2014

Chromosomowa teoria dziedziczności Morgana.

1. Prace Tomasza Morgana w latach 20 XX wieku sformułowały chromosomowo - genową teorię dziedziczności, która była uzupełnieniem i rozszerzeniem koncepcji Mendla. Jego obiektem badań była muszka owocowa (Drosophila melanogaster) - tani i łatwo dostępny obiekt badań, o dużej zmienności, dużej rozrodczości, małej liczbie chromosomów (2n=8[4 pary chromosomów]), dobra widoczność chromosomów w mikroskopie świetlnym.


2. Kariotyp muszki owocowej:


3. Geny sprzężone z płcią - geny leżące w chromosomie X - określa się jako sprzężone z płcią - chromosom Y jest genetycznie pusty, np. dziedziczenie barwy oka po muszce owocowej.

W - gen barwy czerwonej oka.
w - gen barwy białej oka.

XWXW - samica czerwonooka

XwXw - samica białooka  

XwYO - samiec czerwonooki

XWYO - samiec białooki

4. Oznaczenia.
H - brak hemofilii.
h- gen hemofilii.

XHXH - zdrowa kobieta.
XhXh - śmiertelna kobieta.
XHXh - nosicielka zdrowa.

XHYO - zdrowy mężczyzna.
XhYO - chory na hemofilię mężczyzna.

D - brak daltonizmu.
d - gen daltonizmu.

XDXD - zdrowa kobieta
XDXd - zdrowa nosicielka
XdXd - daltonistka

XDYO - zdrowy mężczyzna
XdYO - daltonista.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Temat następnego wpisu:
Znaczenie genetyki.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W razie pytań proszę śmiało pytać w komentarzach lub poprzez wiadomość w-mail.
Damian45100@gmail.com
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pozdrawiam.środa, 22 stycznia 2014

Struktura chromosomów eukariotycznych.

1. Budowa i klasyfikacja chromosomu.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Temat następnego wpisu:
Chromosomowa teoria dziedziczności Morgana.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W razie pytań proszę pytać w komentarzach lub poprzez wiadomość e-mail.
Damian45100@gmail.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pozdrawiam.

wtorek, 21 stycznia 2014

Dziedziczenie grup krwi i czynnika Rh - część 2.

Zad. 2.
Matka ma grupę krwi ABRH+ (heterozygota).
Ojciec ma grupę krwi ARH+.
Jakich grup krwi i czynnika Rh możemy spodziewać się u dzieci?

Rozwiązanie:

Rozwiązanie zadania wzięło się oczywiście z tego, że wcześniej wykonałem tabelkę - zrobioną na tej samej podstawie co te z poprzednich zadań. Jednak w ostatniej chwili postanowiłem nie zamieszczać jej tutaj, abyście mogli sami ją wykonać. Jeśli jednak będą z tym problemy - to bardzo proszę o informację poprzez wiadomość "PW" lub komentarz, a z pewnością tabelka pojawi się w trybie ekspresowym, gdyż takie komentarze/wiadomości są traktowane u mnie jako priorytet polecony ;-).
Rozwiązanie "zadania domowego".
Przypomnienie treści:
Rodzice mają grupę krwi:
matka grupa "A", ojciec grupa "B".
Jaką grupę krwi mogą mieć dzieci?Jeśli chcielibyście, abym rozwiązał jeszcze kilka konkretnych zadań (lub podobnych do tych już rozwiązanych) - to bardzo proszę o informację, a z pewnością poświęcę chwilkę, aby spełnić Wasze życzenie/prośbę.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Temat następnego wpisu:
Struktura chromosomów eukariotycznych.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W razie pytań proszę śmiało pytać w komentarzach lub poprzez wiadomość e-mail.
Damian45100@gmail.com
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pozdrawiam.

poniedziałek, 20 stycznia 2014

Dziedziczenie grup krwi i czynnika Rh.

1. Dziedziczenie grup krwi - allele.
2. Zadania.


Zad.1.
Pani Kowalska i Malinowska urodziły dzieci w tym samym czasie i w tym samym szpitalu.
Pani Kowalska zabrała do domu dziewczynkę, która miała na imię Kasia.
Pani Malinowska - chłopca Jasia.
Była jednak ona przekonana, że urodziła dziewczynkę.
Badanie krwi wykazało, że:
Pan Malinowski ma grupę "0", Pani Malinowska "AB", Pan i Pani Kowalscy mają grupę "B".
Kasia ma grupę "A", a Jasiu "0".
Czy zamiana dzieci była możliwa?

Rozwiązanie:


Malinowscy:


Kowalscy:Na zakończenie postanowiłem (w drodze wyjątku) - zadać coś w stylu zadania domowego, które na podstawie tego powyżej - myślę, że będziecie w stanie rozwiązać.
A oto treść:
Rodzice mają grupę krwi:
matka grupa "A", ojciec grupa "B".
Jaką grupę krwi mogą mieć dzieci?


Rozwiązanie już w następnym wpisie. Pozdrawiam.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Temat następnego wpisu:
Dziedziczenie grup krwi i czynnika RH - część 2.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W razie pytań proszę śmiało pisać w komentarzach lub poprzez wiadomość e-mail. 
Damian45100@gmail.com
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pozdrawiam.


piątek, 17 stycznia 2014

Gen - budowa, mechanizm działania i rodzaje.

1. Ewolucja pojęcia genu - cząsteczka dziedziczna, jeden gen - jeden enzym, jeden gen - jedna cecha, jeden gen - jedno białko, jeden gen - odcinek cząsteczki DNA, jeden gen jest to odcinek odpowiadający za pozostawienie produktu.

 Allel - jest to różna odmiana tego samego genu.
2. Budowa genu:
3. Promotor - jest to miejsce do którego przyłącza się polimeraza RNA, która przeprowadza transkrypcję danego genu.


4. Gen struktury - koduje sekfencję aminokwasową białka.


5.Terminator - miejsce, gdzie kończy się transkrypcja.
Cząsteczki mRNA powstające w komórkach prokariotycznych (jądrowych) są gotowe do transkrypcji, natomiast w jądrach komórek eukariotycznych podczas transkrypcji powstaje tzw. pre-mRNA, dlatego, że geny eukariotyczne są podzielone, zawierają na przemian odcinki kodujące (egzony) i niekodujące (introny). Transkrypcji ulega cały gen, ale z powstałego pre-mRNA.
6. Genom - całość kwasu nukleinowego, zawierającego informację genetyczną organizmu. Wielkość genomu jest to całkowita liczba par nukleotydów budujących cząsteczki DNA.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Temat następnego wpisu:
Dziedziczenie grup krwi i czynnika RH.
Teoria + zadania.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W razie pytań proszę śmiało pytać w komentarzach lub poprzez wiadomość e-mail.
 Damian45100@gmail.com
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pozdrawiam.


czwartek, 16 stycznia 2014

Budowa i rola RNA.

1. Budowa i rola RNA.


RNA- kwas rybonukleinowy.

R - ryboza (C5)
A- adenina
G - guanina
C - cytozyna
U - uracyl
P - reszta kwasu fosforowegoRNA- tworzy pojedynczą nić.


2. Rodzaje RNA:
a) mRNA - matrycowy (informacyjny) RNA. Przekazuje bezpośrednią informację z DNA na białko (z jądra do cytoplazmy). Stanowi matrycę do syntezy białka. mRNA wnika pomiędzy dwie podjednostki rybosomu (ten mRNA jest zmodyfikowany i skrócony),
b) tRNA - transportujące RNA, przenosi aminokwasy z cytoplazmy na rybosomy, dopasowuje aminokwasy do sekfencji nukleotydowej,
c) rRNA - jest to rybosomowy RNA.


* W tRNA ma miejsce parowanie niektórych odcinków nici, przez co tworzą się dwuniciowe fragmenty struktury drugorzędowej, która ma postać liścia koniczyny.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Temat następnego wpisu:
Gen - budowa, mechanizm działania i rodzaje.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W razie pytań proszę śmiało pisać w komentarzach lub poprzez wiadomość e-mail.
Damian45100@gmail.com
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pozdrawiam.


środa, 15 stycznia 2014

Właściwości kodu genetycznego.

1. Kod genetyczny: jest to zapis informacji genetycznej w postaci kolejności nukleotydów w nici DNA.
Informacja genetyczna z języka nukleotydów na język aminokwasów. Język ten jest cztero-literowy, bo w DNA istnieją cztery zasady azotowe. Kod genetyczny jest zapisany w postaci tripletów, tzn., trójek zasad. Możliwych trójek w DNA jest 64 (4 do potęgo 3 = 64), tzn., cztery zasady azotowe - mogą wytworzyć 64 kombinacje trójkowe. Taka trójka nukleotydowa, kodująca określony aminokwas - zwana jest "kodonem".


2. Trzy kodony UAA, UAG, UGA - są to kodony nonsensowne, czyli nie kodujące żadnego aminokwasu - wyznaczają miejsce stop, czyli zakończenie syntezy białka. Pozostałe 61 kodonów koduje 20 aminokwasów.


3. Właściwości kodu genetycznego:
a) charakter trójkowy,
b) niezachodzące, tzn., ten sam nukleotyd nie jest składnikiem kolejnych trójek - tylko jednej (kodony nie nakładają się),
c) bezprzecinkowość,
d) jednoznaczność, tzn., że jeden aminokwas może być wyznaczony przez kilka różnych kodonów,
e) uniwersalny,
f) kolinearny (liniowy) - danej kolejności kodonów w matrycy zawsze odpowiada konkretna kolejność ułożenia aminokwasów w białku,
g) zdegenerowany - poszczególne aminokwasy kodowane są przez więcej niż jeden kodon.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Temat następnego wpisu:
Budowa i rola RNA.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W razie pytać proszę śmiało pisać w komentarzach lub poprzez wiadomość e-mail.
Damian45100@gmail.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pozdrawiam.

wtorek, 14 stycznia 2014

Budowa i rola DNA.

1. DNA - kwas deoksyrybonukleinowy.


D- deoksyryboza (cukier C5, pentoza)
A- adenina
G- guanina
T- tymina
C- cytozyna
P- reszta kwasu fosforowego

[adenina i guanina są to tzw. "puryny", natomiast tymina i cytozyna są to "pirymidy"]


DNA - zbudowany jest z nukleotytów (cukier + zasada + reszta kwasu fosforowego). DNA tworzy podwójną spiralę - dzięki temu, że istnieją pary zasad.


2. Replikacja DNA:
Replikacja ma charakter semikonserwatywny, tzn. jest pół zachowawcza. W obu powstałych niciach potomnych - zawsze jedna nić pochodzi od nici rodzicielskiej, zaś druga jest nowosyntecyzowana - dzięki temu, że istnieją pary zasad.


3. Model budowy DNA:

Sens biologiczny: wstępny i podstawowy warunek mitozy - podziału komórkowego, w wyniku którego powstają dwie identyczne komórki pod względem genetycznym - jak komórka macierzysta.


4. Rola DNA: przechowywanie i przekazywanie informacji genetycznej.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Temat następnego wpisu:
Właściwości kodu genetycznego.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W razie pytań proszę śmiało pisać w komentarzach lub poprzez wiadomość e-mail.
Damian45100@gmail.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pozdrawiam.